STT Đối tác Website

1

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU)

2

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB)

3

Trường Cao đẳng Thống kê II (COS2)

4

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh (HITC)

5

Trường Cao đẳng Bách Việt

6

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HOTEC)

7

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

8

Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ICH)

9

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

10

Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HCE)

11

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

12

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh (HCA)

13

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (COFER)

14

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (BTEC)

15

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Đồng Nai)

16

Trường Trung cấp Mai Linh