[Podcast] Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Và Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

02 tháng 01 năm 2024

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một khía cạnh quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong thời đại kỷ nguyên số. Nghiên cứu của tác giả Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành khảo sát 544 khách hàng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm làm sáng tỏ tác động của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả phân tích từ mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) cho thấy, chất lượng dịch vụ NHĐT có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng ở khu vực ĐBSCL.