[Podcast] Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Tại Việt Nam

19 tháng 01 năm 2024

Năm 2020, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm nói riêng đứng trước nhiều biến đổi sâu sắc. Ở bài nghiên cứu này, tác giả đã tập trung tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên dữ liệu nghiên cứu thu thập từ kết quả hoạt động kinh doanh của 10 doanh nghiệp trong năm 2020.