Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024

04 tháng 01 năm 2024

"Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024" là ấn phẩm nghiên cứu khoa học do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, các kết quả đã đạt được, dự báo, triển vọng cho năm 2024 và đề xuất các chính sách gợi ý cho chính quyền Thành phố.